Twitter-flöde:

Laddar...

Allmänna användarvillkor

1. Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor gäller mellan Användaren och Workmint AB, eller part som Workmint överlåtit samtliga rättigheter och skyldigheter som är förknippade med Webb-platsen till.

2. Definitioner

2.1. Följande begrepp ska ha nedanstående betydelse då de anges med versal begynnelsebokstav.

Användaren – Varje privatperson som besöker Webbplatsen www.workmint.com i syfte att nyttja dess tjänster. Med Användare avses även person som godkännt att dennes CV och andra uppgifter publiceras på Webbplatsen av tredje man.

Användarkonto – Det inloggningskonto som Användaren skapar då denne loggar in på Webbplatsen.

Användarvillkor – Utgörs av dessa villkor samt Workmints integritetspolicy samt eventuella på Webbplatsen förekommande bilagor.

Material – Det Material som Användaren publicerar på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till bilder, texter och filmer.

Kunder och Partners – De samarbetspartners och medlemsföretag som Workmint vid var tid arbetar med.

Tjänsterna – Hela eller delar av de Tjänster som Workmint erbjuder sina Användare.

Webbplatsen – Workmints hemsida med adressen: www.workmint.se samt alla undersidor till denna webbplats.

Workmint – Workmint AB, organisations-nummer: 556759-0111.

3. Användarinformation

3.1. Användare som registrerar sig hos Workmint kommer att behöva uppge viss information,
såsom exempelvis giltig e-postadress. Användaren godkänner att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man samt i förekommande fall till tredje land. Personuppgifter kommer dock inte att lämnas ut utan Användarens godkännande i annat fall
än då detta utgör ett uttryckligt krav enligt lag eller myndighetsföreskrift.

4. Allmänt om Tjänsterna

4.1. Användaren är införstådd i att information avseende dem kommer att hanteras i enlighet med Workmints intergritetspolicy.

4.2. Tjänsterna är normalt sett tillgängliga dygnet runt, dock utförs normalt feljusteringar under kontorstid.

4.3. Workmint har rätt att utan föregående underrättelse till Användaren utföra ändringar i Tjänsterna, delar av Tjänsterna, eller i eventuella tilläggstjänster.

4.4. Användaren kan när som helst avsluta sitt Användarkonto på Webbplatsen och välja att sluta använda Tjänsterna.

5. Användarens personuppgifter

5.1. Användaren samtycker till att Workmint och dess Kunder och Partners hanterar Använ-darens personuppgifter i enlighet med Workmints integritetspolicy.

5.2. Användaren är medveten om och accepterar att de kan bli kontaktade av Workmint eller av dess Kunder Partners och i syfte att informera om tjänster, uppdateringar och nyheter.

5.3. Användaren är medveten om och accepterar att denne/denna kan bli kontaktad av Workmints Kunder och Partners på basis av information som de registrerat hos Workmint även efter det att deras användarkonto hos Workmint har avslutats.

5.4. Workmint bryr sig om sina användares integritet och följer tillämplig lagstiftning och Datainspektionens rekommendationer.

6. Användarens konto hos Workmint

6.1. I de fall Användaren skapar ett Användar-konto med tillhörande inloggningsuppgifter på Workmints Webbplats ska Användaren välja ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord som tillsammans med användarens e-postadress ger tillgång till Användarkontot. Rätten till Användarkontot får inte överlåtas av Användaren.

6.2. Användaren ansvarar för att hantera användaruppgifter, lösenord och annan viktig information från Workmint på ett säkert sätt så att dessa inte hamnar i orätta händer eller på annat sätt missbrukas.

6.3. Användaren ansvarar för innehållet i eventuella jobbansökningar och annat Material som Användaren kommunicerar via Webbplatsen.

6.4. Vid misstanke om att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till lösenord och e-postadress äger Workmint rätt att spärra Användarkonton och Användares tillgång till dessa. Likaså gäller då Workmint misstänker att Användare åsidosätter Användarvillkoren eller andra instruktioner utfärdade av Workmint.

7. Användarens ansvar

7.1. Användare är skyldig att följa tillämpliga lagar, regler och anvisningar från Workmint liksom allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänsterna. Användare får inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan anses stötande eller som medför skada eller olägenhet för Workmint eller annan. Vid misstanke om överträdelse av nämnda regelverk ska Användare om möjligt informera Workmint.

7.2. Användaren är ensamt ansvarig för all information som Användaren kommunicerar eller publicerar genom att använda Tjänsterna. Med information avses såväl text, bild, ljud, data, video och länkar. Användaren ansvarar för att dennes användning av Tjänsterna inte kränker Workmints eller tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet och inte heller på annat sätt är kränkande eller ägnat att väcka förargelse eller uppmana till brott.

7.3. Användaren ska hålla Workmint skadelös från alla krav från tredje man mot Workmint som är en direkt eller indirekt följd av Användarens nyttjande av Tjänsterna.

7.4. Workmint förbehåller sig rätten att utan förvarning och utan kompensation ta bort CV och ansökningshandlingar som Workmint anser vara stötande eller på annat sätt bryter mot användarvillkoren. Likaså förbehåller sig Workmint rätten att omedelbart stänga av Tjänsterna och säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande vid missbruk enligt ovan utan att bli återbetalnings- eller ersättningsskyldig gentemot Användaren.

8. Workmints ansvar

8.1. Workmint ansvarar inte för Material i form av länkar eller Banners som Workmints Kunder och Partners publicerar på Webbplatsen. Workmint ansvarar inte heller för eventuellt intrång i annans immaterialrätt som begås av någon utav våra Kunder eller Partners vars tjänster Workmint hänvisar till.

8.2. Workmint ansvarar inte för eventuellt felaktigt, stötande eller kränkande Material som Användare publicerar på Webbplatsen.

8.3. Användaren har aldrig rätt till kompensation till följd av fel eller brister i Tjänsterna och inte heller på annan grund.

8.4. Användaren är medveten om och accepterar att Tjänsternas kvalitet är beroende av och påverkas av bl.a. nätens kvalitet, IT-leverantörers och tredje mans server- och dataprestanda. Workmint garanterar inte att avbrott, förseningar och driftstopp för underhåll etc. inte förekommer på Webbplatsen.

8.5. Workmints ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till sakskador och beloppsmässigt till 0,5 prisbasbelopp. Workmint ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, förlorad besparing, uteblivna avtal eller dataförlust.

9. Ändringar

9.1. Workmint har rätt att när som helst och utan tidigare delgivande ändra dessa Användarvillkor.

9.2. Då Användaren använder sitt Användarkonto hos Workmint efter det att ändringar enligt 9.1 skett blir Användaren bunden av de nya villkoren. Det åligger Användaren att hålla sig uppdaterad om gällande Användarvillkor vid inloggning på Användarkontot och vid användning av Tjänsterna.

9.3. Skulle ändring av användarvillkoren föranleda Användare att avsluta sitt Användarkonto anses ändringens ikraftträdande utgöra uppsägningsdatum.

10. Uppsägning

10.1. Workmint har rätt att omedelbart och utan föregående uppsägningstid säga upp Användarvillkoren till omedelbart upp-hörande.

10.2. Användaren har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna och avsluta sitt Användarkonto.

11. Force majeure

11.1. Workmint ansvarar inte på något sätt för Användares skada, förlust eller olägenhet som uppstår till följd av omständigheter som inte rimligen kan kontrolleras av Workmint. Detta inkluderar men är inte begränsat till naturkatastrofer, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, allvarliga tekniska fel såsom dataintrång och avbrott i internet-förbindelse.

12. Tvist och tillämplig lag

12.1. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av Användarvillkoren ska hänföras till Stock-holms tingsrätt.

Workmint Candidate:För jobbsökande

Bli tillgänglig för ett stort antal rekryterare, headhunters och bemanningsbolag. Skapa ett konto kostnadsfritt. CV-registreringen går snabbt, du kan hämta uppgifter direkt från ditt LinkedIn-konto.

Läs mer och registrera CV »

Workmint Recruit:För rekryteringsbolag

Hitta rätt kandidater snabbt och enkelt! Workmint erbjuder bland annat CV-sök och annonsering på hittelönsbaserade tipssajten worktip.se. Rekryteringsbolag kan även tjäna pengar genom att själva förmedla CV:s till Workmint.

Mer information och intresseanmälan »

Workmint Demand:För arbetsgivare

Dags att anställa? Vi hittar rätt rekryterare för er. Ert uppdrag går ut till ett hundratal rekryterings- och bemanningsbolag som får offerera. Workmint kvalitetssäkrar leverantörerna, ni väljer om ni vill anlita någon av dem.

Mer information och intresseanmälan »